top of page


 

1) Gizlilik Politikası

nilgunbodur.net web sitesi (Nilgün Bodur'a aittir) işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile https://www.nilgunbodur.net adresli web sitesi kullanım koşulları konusunda; Web Sitesi’ne bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderdiği ya da sağladığına bakılmaksızın, Web Sitesi’ni ziyaret eden gerçek kişi, tüzel kişiliği haiz ve/veya kurum ile kuruluş niteliğindeki Web Sitesi kullanıcılarını bilgilendirmek suretiyle ilke olarak Kullanıcı’ya ilişkin bilgilerin gizliliğini korumayı amaçlamaktadır.
Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İşte bu yüzden kişisel verilerin işlenmesi ve bu konudaki haklarınızı size daha ayrıntılı açıklamak istiyoruz.

2) Toplanabilecek Kişisel Veriler

nilgunbodur.net web sitesi , Kullanıcı’ların arzusuna bağlı olarak Kullanıcı’nın kimlik bilgilerini, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerini, Web Sitesi’ne konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve KVKK ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda nilgunbodur.net web sitesi , ile paylaşabileceği verilerin işbu Politika’da belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.
KVKK uyarınca, kişisel verileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

3) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

nilgunbodur.net web sitesi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; nilgunbodur.net web sitesi , insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinin temini; nilgunbodur.net web sitesinin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4) Kişisel Verilerinizin Aktarımı

nilgunbodur.net web sitesi , ayrıca, KVKK’nın 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Kullanıcı ile nilgunbodur.net web sitesi arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
Kullanıcı’ nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
Kullanıcı’ nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, nilgunbodur.net web sitesi , ’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel verilerinizi, size sunduğumuz hizmetleri ifa edebilmek için hizmetlerinden yararlandığımız işbirliği içinde olduğumuz taraflarla, dış kaynak hizmet sağlayıcıları ile hissedarımızla, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle paylaşabiliriz.
Yukarıda sayılan bu taraflar kişisel verilerinizi, KVKK’nın 9. maddesinde sayılan kişisel verilen yurt dışına aktarılması şartlarını sağlamak kaydıyla, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabilecektir.
Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, nilgunbodur.net web sitesi , nezdinde yer alan veri tabanında KVKK’nın 12. maddesi doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

5) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

nilgunbodur.net web sitesi , tarafından kişisel veriler sadece Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

6) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

nilgunbodur.net web sitesi , KVKK’ nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.
nilgunbodur.net web sitesi , kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hashtag, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.
nilgunbodur.net web sitesi ’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, ETİCARET MERKEZİ A.Ş., bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

7) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi işbu Prosedür’de aşağıda düzenlenen yöntemlerle ETİCARET MERKEZİ A.Ş., ’ e iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, KVKK’nın 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi, “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek aşağıdaki adrese iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.
KVVK hükümleri kapsamında başvuru yapabileceğiniz Veri Sorumlusu:
nilgunbodur.net web sitesi sahibi Nilgün Bodur info@nilgunbodur.net 

8) Çerez (Cookie)

İnternet üzerinde Web Sitesi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, genel olarak web sayfalarının devamlı kullanıcıları tanımasına ve kullanıcıların siteye girişlerini kolaylaştırmasına imkân sağlamak ve sitelerin içeriklerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla toplu verileri toplamasına ve derlemesine imkân vermek amacıyla kullanıcıların bilgisayarına yollanan ve orada saklanan küçük metin dosyalarıdır.
Web Sitesi’nde kullanılan çerezler Kullanıcı’ nın kişisel bilgilerini saklamamakta ve ifşa etmemektedir. Ayrıca, çerezler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için de kullanılmamaktadır. nilgunbodur.net web sitesi , çerezler aracılığıyla Web Sitesi’nin kullanışlılığını ve etkinliğini arttırmak için Web Sitesi’nin kullanım şekillerini izlemektedir. Çerezler vasıtası ile elde edilen bilgiler üçüncü şahıslara satılmayacak ve/veya paylaşılmayacaktır. Kullanıcı, kullanmakta olduğu internet tarayıcısında gerekli ayarları yaparak daha önceden yüklenmiş çerezleri silebilir, ileride yüklenecek çerezleri engelleyebilir ya da çerezlerin yüklenmeleri esnasında tarayıcının Kullanıcı’ yı uyarmasını sağlayabilir. Ancak, söz konusu çerezlerin Web Sitesi’nin düzgün çalışması ve belli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.

 

9) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu Politika’da belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK’nın 7. maddesinin 1. fıkrasına işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 82. madde ve Türk Ceza Kanunu 138. maddeye göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

10) Veri Sorumluları Siciline Kayıt

nilgunbodur.net web sitesi , veri işlemeye başlamadan önce Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilecek süre içinde Veri Sorumluları Sicili’ ne kayıt olmalıdır.
Veri Sorumluları Sicili’n e kayıt başvurusunda aşağıdaki bilgiler sunulmalıdır:

Veri sorumlusu olarak nilgunbodur.net web sitesi , ’in ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri.
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği.
Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri kategorileri hakkındaki açıklamalar.
Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları.
Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler.
Kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler.
Kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre.
Kayıt bildiriminde sunulan bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde, söz konusu değişiklikler derhal Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı’na bildirilir.

11) Politika’ daki Değişiklikler

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. nilgunbodur.net web sitesi , işbu Politika’ daki hükümleri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. İşbu Politika 25.10.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Politika’da değişiklik yapılması halinde, Politika Kullanıcı’ ya herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.
Bu doküman KVKK uyarınca şirket web sitesi kullanıcılarını, yatırımcıları, müşterileri ve tedarikçileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

NİLGÜN BODUR RESMİ WEB SİTESİ

KVKK AYDINLATMA METNİ

bottom of page
facebook-domain-verification=cr1jatye9p6rqtr00or7igequrndrz 605995041